ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання інформаційних послуг

 Пропозиція (публічна оферта)

       Викладений нижче текст Договору є офіційною публічною пропозицією про надання інформаційних послуг (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ЮКРЕЙНІАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 42576055), юридична адреса: 04111, м. Київ, вул. Данила Щербаківського, буд. 62 А  в особі керівника Ковальчука Володимира Ярославовича, який діє на підставі Статуту, далі по тексту іменований «Виконавець».

       Дійсна публічна оферта пропонується фізичним особам які є Замовниками послуг.

      Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення фізичною особою Замовником дій,  вказаних в п. 4.3.  Договору, що означають повне і беззастережне прийняття всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт).

 

  1. Загальні положення

             Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями,  необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.

 

  1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі

2.1. «Замовник» — фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка  безпосередньо отримує від Виконавця послуги вказані в п. 3 Договору.

2.2. «Сайт» — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям :  www.smartukrainians.com

2.3. Далі по тексту Договору Замовник і Виконавець  називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».

 

  1. Предмет Договору

3.1. Предметом цього Договору є надання  Виконавцем Замовнику на визначених Договором умовах,  спрямованих на отримання ним інформації загального характеру про особливості працевлаштування та проживання у Чеський Республіці, а саме:

- про законний статус перебування громадян України в Чеській Республіці та перелік документів які його підтверджують;

- про особливості проживання та працевлаштування  на території Чеській Республіки;

- про умови найму житла та рівень життя у різних містах у  Чеській Республіці;

- про мінімальний рівень заробітної плати, умови праці, права та обов’язки роботодавця у відповідності до чинного законодавства Чеської Республіки;

- про права та обов’язки працівників у відповідності до чинного законодавства Чеської Республіки;

- про переваги працевлаштування в Чеській Республіці;

-  про те як запобігти шахрайству з боку чеських роботодавців та українських посередників у працевлаштуванні.

 

  1. Порядок укладення Договору:

4.1.      Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

4.2.      Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню двостороннього письмового Договору про надання послуг Замовнику. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником будь-яких дій, визначених у п. 4.3.  Договору.

4.3.      Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті Виконавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:

-          заповнення Замовником спеціалізованої форми Заявки, розміщеної на Сайті Виконавця;

-          здійснення оплати Замовником послуг Виконавця згідно тарифів, вказаних на Сайті Виконавця.

4.4.      Будь-яка з вказаних у п. 4.3. дій, як в сукупності та і в окремості, яка виконана Замовником, свідчить про те,  що Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.

4.5.      Термін акцепту не обмежений.

4.6.      Внесення передплати за інформаційні послуги є підтвердженням їх отримання.

4.7.      Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну отримання послуг,  або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного законодавства України.

 

  1. Порядок розрахунків

5.1.      Послуги надаються Замовнику виключно на попередній платній основі шляхом оплати Замовником послуг Виконавця відповідно до Тарифів, вказаних на Сайті.

5.2.      Оплата послуг Виконавця здійснюються шляхом перерахування коштів на поточний банківський рахунок Виконавця. 

 

  6. Права та обов’язки Виконавця

6.1.      Виконавець зобов’язаний:

-    до початку надання послуг надати для ознайомлення Замовнику цей Договір та порядок навчання шляхом публікації на Сайті Виконавця;

-    здійснювати надання послуг із застосуванням індивідуального підходу до Замовника у найзручніший для нього спосіб;

6.2.      Виконавець має право:

-    вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі  тарифи на послуги, з попередньою їх публікацією на Сайті Виконавця.

 

  1. Права та обов’язки Замовника

7.1.      Замовник зобов’язаний:

7.1.1.   Упродовж усього періоду надання послуг дотримуватися умов цього Договору.

7.1.2.   Повідомляти Виконавцю про себе  достовірні персональні дані і відомості.

7.1.3.   Взаємодіяти з Виконавцем під час надання послуг.

 

7.2. Замовник має право:

7.2.1. Користуватись  послугами згідно умов даного Договору;

7.2.2. Вимагати від Виконавця виконання вимог  даного Договору;

7.2.3. Вносити пропозиції щодо покращення роботи Виконавця;

 

  1. Відповідальність сторін

8.1.      Виконавець несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в Договорі  та чинному законодавстві України.

8.2.      Замовник несе всю відповідальність за достовірність відомостей,  наданих ним Виконавцю.

8.3.      В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно законодавства України,  з урахуванням умов Договору.

8.4.      Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими та яким неможливо було запобігти розумними заходами.

8.5.      У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за  зобов’язання, які вказані в Договорі.

 

  1. Зміни і розірвання Договору

9.1.      Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на Сайті. Зміни набирають чинності з моменту публікації, якщо інший термін не визначений додатково при їх публікації.

9.2.      При внесенні Виконавцем у Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником, Виконавець повідомляє про них Замовника, шляхом публікації їх на Сайті Виконавця не менше ніж за добу до вступу змін у силу.

9.3.      Договір може бути розірвано у наступних випадках:

-   при прийняті Замовником рішення про відмову від отримання послуг і повідомленні Виконавця про це рішення шляхом письмової заяви.

-   на інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

  1. Вирішення суперечок

10.1.         Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного виконання  вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового звернення однієї зі Сторін до другої.

10.2.         Виконавець після отримання від Замовника претензії, зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів її розглянути та направити Замовнику послуг письмову вмотивовану відповідь.

10.3.         Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Виконавця.

 

  1. Інші положення

11.1.         Замовник гарантує,  що всі умови цього Договору йому зрозумілі  і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

11.2.         З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного законодавства України.

11.3.         Послуги які надаються по дійсному договору споживаються в процесі виконання договору та не потребують від Сторін складання будь-яких  додаткових документів, які підтверджують його фактичне виконання.

11.4.         Сторони зобов’язуються відповідно до вимог Сторони забезпечити  захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-VI, забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних Замовника  та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.